rovna-dan

Sadzby dane z príjmov v roku 2014

V roku 2013 bola na Slovensku zrušená tzv. rovná daň z príjmov stanovená vo výške 19 % z príjmov fyzických i právnických osôb.
U fyzických osôb sa uplatňuje progresívne zdaňovanie príjmov s dvoma sadzbami dane:

  • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane,
  • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima.

Novelou zákona o dani z príjmov bola od 1. januára 2014 znovu zavedená nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie pri novej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení uzavretej po 31. 12. 2013, resp. pri uzatvorení dodatku o zrušení dávkového plánu po 31. 12. 2013 k starej zmluve uzavretej pred 1. 1. 2014. Účastník doplnkového dôchodkového sporenia si bude môcť od roku 2014 znížiť základ dane o príspevky, ktoré si zaplatil (platby zamestnanca) počas príslušného roka na doplnkové dôchodkové sporenie. Od základu dane si bude môcť odpočítať sumu ním (zamestnancom) zaplatených príspevkov, najviac však sumu 180 eur. Pri sadzbe dane 19 % to predstavuje úsporu na dani 34,20 eura ročne. Prvýkrát si bude môcť túto možnosť uplatniť pri podávaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti v roku 2015 za rok 2014.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa od 1. 1. 2014 znižuje z 23 % na 22 %. Súčasne novela zákona o dani z príjmov zaviedla minimálnu daň z príjmov PO tzv. daňovú licenciu (ľudovo nazývanú „daň zo straty“). Jej výška závisí od dosiahnutého obratu a od toho, či je právnická osoba platiteľ dane z pridanej hodnoty nasledovne:

DaňovníkŠtandardná výška ročnej daňovej licencie (minimálna výška dane z príjmov)
• s ročným obratom do 500 000 €, ak nie je platiteľ DPH480 €
• s ročným obratom do 500 000 €, ak je platiteľ DPH960 €
• s ročným obratom viac ako 500 000 €2 880 €

Ak daňovník zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím a títo tvoria najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov, platí polovičnú daňovú licenciu.

Zdroj: www.podnikajte.sk, www.zakonypreludi, www.etrend.sk

Späť...

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61