GMW2014

Zapojme sa do celosvetovej Global Money Week 2014

V rámci iniciatívy Global Money Wek /GMW/ ponúkame lektorom Školy rodinných financií zapojiť do týždňa osláv finančného vzdelávania na celom svete. V r. 2013 sa týchto osláv zúčastnilo 80 krajín a okolo 400 organizácií.

Cieľ

Informovať cieľové skupiny o význame peňazí v meniacom sa ekonomickom systéme a budovanie finančnej budúcnosti pre mládež. Prostredníctvom činností aktívne zapojiť mladých ľudí, dať mladým ľuďom nástroje k utváraniu vlastnej budúcnosti. Vzájomne diskutovať a pochopiť význam peňazí, šetrenia a sporenia a prevencie pred zadlžovaním sa a exekúciami. Povzbudiť mladých ľudí do aktívneho prístupu v komunite, vyskúšať si podnikateľské zručnosti a motivovať k filantropii. Prepojiť rôzne vekové kategórie účastníkov na vzájomné sa obohatenie v oblasti finančného vzdelávania.

Termín

10.-17. marca 2014

Cieľová skupina

Mladí ľudia, mládež od 15 r., komunity - prepojenie detí a rodiny, organizácií v komunitách, nízko prahové zariadenia, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, deti z detských domov, materské centrá, komunitné centrá...

Aktivity počas GMW

Vzdelávacie semináre pre komunitu/verejnosť, vzdelávanie rodičov mladých dospelých napr. o vreckovom, sporení, ako šetriť v domácnostiach, v škole, v organizácii, aktivity na recykláciu odpadov, zážitkové aktivity, praktické činy, aktivity mladých ľudí pre svoju komunitu, diskusie s odborníkmi, vzájomné predávanie skúseností viacerých generácií /mladí ľudia a rodičia, seniori/, prvé podnikanie, návštevy vo finančných inštitúciách... workshopy, trhy, informačné aktivity pre verejnosť, vzdelávacie aktivity, besedy s odborníkmi...

Lektori sa môžu inšpirovať na webovej stránke GMW.

Spôsob realizácie

Lektor vypracuje krátku žiadosť o finančnú podporu, v ktorej opíše aktivity, ktoré chce zrealizovať počas týždňa. Na realizáciu aktivít môže získať finančnú podporu 50,00 € na zakúpenie pomôcok. Odmena lektora je 11,00 €/ hod., dohodu uzatvorí s NDS. Maximálny počet hodín je 10.

Lektor zabezpečí propagáciu o zrealizovaných aktivitách na webe svojej organizácie. Pre www.skolarodinnychfinancii.sk a www.facebook.com/childfinance, vypracuje krátku správu a fotodokumentáciu o realizovaných aktivitách.

Späť...

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61