Podporili sme v roku 2016

Projekty v celkovej sume 22 912,98 €

Finančná gramotnosť pre každého
Ľudia mestu
Dolný Kubín
Žilinský
Projektom chceme mladým ľuďom cennými radami a osobnými skúsenosťami vo finančnej oblasti, ako aj základnými informáciami vo viacerých oblastiach, pomôcť porozumieť základným súvislostiam pri správe osobných financií jednotlivca aj rodiny.
1 250,00 €
Premýšľajte o peniazoch inak
ZADOBE
Banská Bystrica
Banskobystrický
Projekt je zameraný na problém nedostatočne zvládnutej finančnej gramotnosti vekovej skupiny od 15 do 25 rokov, ktorí sa pripravujú vstúpiť na trh práce.

Absolventi sú z dôvodu vysokej miery nezamestnanosti veľmi ohrozená skupina a našim cieľom bude pomôcť im pripraviť sa na pracovný trh a poskytnúť im informácie a rady z oblasti zamestnania, podnikania a najmä finančnej gramotnosti, ktorá u tejto skupiny výrazne absentuje.

1 222,00 €
„Kto šetrí, má za tri“
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Michalovce
Košický
Projektom budeme napomáhať sociálnemu a finančnému začleneniu žiakov SŠ zo sociálne slabších vrstiev alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoločnosti prostredníctvom zvýšenia -finančného vzdelávania. Okrem porozumenia základných finančných produktov naučíme porozumieť koncepcii obmedzenosti zdrojov – rozumová spotreba každodenného života.

Chceme rozvíjať životné zručnosti žiakov, ktoré sú dôležité pre ich orientáciu vo svete financií a pomôcť získavať základné informácie a zručnosti v oblasti manažovania osobných financií.

1 200,00 €
Kampel te džal adndre škola! – Treba ísť do školy!
JESKO
Liptovský Mikuláš
Žilinský
Vzdelávaním zvýšime finančnú gramotnosť rodín a prispejeme aj k eliminácii alebo zníženiu spoločenského fenoménu - „neplatičstva“. Komplex poskytnutých informácií z jednotlivých vzdelávacích okruhov pomôže okrem iných efektov zvýšiť napr. aj právnu istotu v bývaní týchto rodín.
650,00 €
Čo je doma, to sa počíta
artRIS
Rimavská Sobota
Banskobystrický
Zámerom nášho projektu je prispieť k zlepšeniu finančnej gramotnosti žiakov končiacich Špeciálnu ZS, aby sa naučili správne narábať so svojimi peniazmi, aby porozumeli osobnému a rodinnému rozpočtu a dokázali tak plánovať svoje financie, správne nakupovať, kalkulovať a šetriť.
650,00 €
Rodinná peňaženka
Občianske združenie ARCUS
Rajec
Žilinský
Vzdelávacími aktivitami budeme rozvíjať finančnú gramotnosť občanov predovšetkým u ľudí s nízkou (žiadnou) finančnou gramotnosťou (rodičia detí, dôchodcovia, znevýhodnené skupiny, verejnosť) tak, aby účastníci vzdelávania porozumeli základným finančným produktom, s ktorými sa bežne v živote stretávajú a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny.

Naučiť účastníkov mať peniaze pod kontrolou a zabrániť dlhom a tým, ktorí sa už v dlhoch ocitli, ponúknuť možné východiská, ako sa z nich dostať.

2 000,00 €
Rozumne utrácať, múdro sporiť
Mesto Svit
Svit
Prešovský
Zámerom projektu je naučiť cieľovú skupinu efektívne hospodáriť a účelne nakladať s finančnými prostriedkami, nakoľko v našom meste ešte nikdy neprebehlo finančné vzdelávanie pre sociálne vylúčené rodiny. Dlhy a nezamestnanosť sa neustále prehlbujú a tým sa prenášajú na ďalšie pokolenia z generácie na generáciu, ktorým chýba vzor. Ich možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu je veľmi nepravdepodobná, nakoľko si mnohí uvedomujú, že exekúcie sa im budú zrážať zo mzdy.
640,00 €
Vedomosťami proti kríze 2016
Spoločenstvo poznania, o.z.
Bratislava
Bratislavský
Záujem žiakov a študentov o problematiku financií rastie. Vo vzdelávacích aktivitách sa zameriame na orientáciu vo finančných produktoch, na základnú orientáciu v pracovno-právnych vzťahoch, zručnosť zostaviť si vlastný rozpočet a riadiť vlastné financie a informácie o založení vlastného podnikania.
1 250,00 €
Abeceda finančnej gramotnosti 2016
Obchodná akadémia, Jesenského ul. 259/6, Považská Bystrica, PSČ 017 44
Považská bystrica
Trenčiansky
Zámerom projektu je finančné vzdelávanie študentov SŠ, žiakov na ZŠ, seniorov a nezamestnaných občanov.

Veľmi dôležitou súčasťou projektu je aj nadviazanie bližšej spolupráce našej školy s rôznymi inštitúciami, ktoré spoločne dokážu participovať a spolupracovať na projekte. Takýmto spôsobom vznikla spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici a na pobočke v Púchove

1 250,00 €
Začiatok cesty k plneniu snov
Detský domov "Ratolesť“ Tŕnie
Tŕnie
Banskobystrický
Detský domov poskytuje náhradnú starostlivosť deťom, u ktorých z rôznych dôvodov zlyhala starostlivosť rodinná. Najviac detí prichádza so sociálne znevýhodneného prostredia, v ktorom absentuje možnosť získať základné informácie z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti potrebné na ich využitie v praxi. Z tohto dôvodu chceme projekt realizovať so skupinou detí z detských domovov vo veku od 15 do 18 rokov. Plánujeme zapojiť deti z Ded Tŕnie a Hriňová.
559,48 €
Mládežnícke financie
Rada mládeže Žilinského kraja
Žilina
Žilinský
Zámerom nášho projektu je zrealizovať sériu vzdelávaní finančnej gramotnosti pre vysokoškolákov, dobrovoľníkov z mládežníckych organizácii a rôznych záujmových neformálnych skupín. Chceme ich naučiť viesť si osobný rozpočet, získať prehľad o výhodných pôžičkách pre mladých ľudí, o výhodách dohôd, živnosti a rôznych formách šetrenia a sporenia si.
1 326,00 €
MIRO LOVE
Mesto Košice
Košice
Košický
Sídlisko Luník IX sa vyznačuje veľkou koncentráciou Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a chudoby, nezamestnanosti a nízkou úrovňou vzdelania. Účastníci získajú praktické zručnosti a informácie v oblasti riadenia svojich financií a domácnosti. Môžu sa naučiť efektívne rozdeľovať ich obmedzené zdroje, začať si tvoriť úspory, nespadnúť do dlhovej pasce, vedieť si svoje financie plánovať...
649,50 €
Môj nový život
ECIM - Európske centrum integrácie menšín
Košice
Košický
Príjmy domácností v lokalite Luník IX. sú veľmi nízke. Najčastejšie ich tvoria len rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi a prídavky na deti. Finančná gramotnosť má pre túto cieľovú skupinu veľký význam. Účastníci sa naučia manažovať, svoje obmedzené zdroje sporiť, nezadlžovať sa...
649,00 €
Rozumne utrácať, či múdro sporiť?
Stredná odborná škola, Prakovce 282
Prakovce
Košický
Pomocou projektu Škola rodinných financií chceme mladých, pätnásťročných, ľudí pripraviť na život vo finančnej oblasti. Oboznámime ich s možnosťami trhu práce, hlavnými zdrojmi príjmu domácnosti, jednotlivými bankovými produktmi.

Zdôvodnime im nutnosť vedenia si evidencie príjmov a výdavkov, poskytneme im návody na tvorbu osobného (rodinného) rozpočtu, tipy na zvýšenie príjmov, zníženie výdavkov a dosiahnutie úspor v domácnosti.

1 250,00 €
Škola rodinných financií - Rozumiem svojim peniazom
Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z.
Zvolen
Banskobystrický
V projekte budeme rozvíjať finančnú gramotnosť klientov NÁVRAT - resocializácia drogovo závislých osôb Zvolen - Kráľová a žiakov Súkromnej SOŠ obchodu a služieb Očová.

Zámerom je pomôcť mladým ľuďom pri príprave na reálny život, poradiť ako si po absolvovaní resocializačného pobytu a skončení školy hľadať prácu, naučiť ako si zostaviť osobný a rodinný rozpočet, upozorniť na najčastejšie chyby, ktorých sa pri rozhodovaní o svojich peniazoch dopúšťajú ich rodičia a členovia komunity, do ktorej patria, vysvetliť, do akých problémov sa môžu dostať pri nerozumne zvolených úveroch, nákupoch na splátky, atď.

650,00 €
„Upracme si peňaženku“, respektíve „Babka k babce budú kapce.“
Obec Kapušany
Kapušany
Prešovský
V našej obci je zriadený denný stacionár s kapacitou 50 dôchodcov. Zároveň sa v týchto priestoroch stretávajú mamičky s deťmi (Klub rodičov) . V projekte chcem tieto skupiny naučiť ako hospodáriť s peniazmi, ako si vyskladať rodinný rozpočet, ako sa dá ušetriť, ako nastaviť poistné krytie osôb a domácnosti, atď. Využiť chceme aj v rámci terapie pre starších medzigeneračné spolužitie s mladými rodinami s deťmi.
650,00 €
Kto šetrí, má za tri
Obec Smižany
Smižany
Košický
Občania zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít majú nízke všeobecné vzdelanie a z toho plynúcu i slabú finančnú gramotnosť, ktorá vzhľadom na ich ťažkú životnú situáciu znižuje schopnosť zvrátiť ju. V projekte chcem dať možnosť osvojiť si základné finančné vedomosti, získať kompetencie a pochopiť základné ekonomické vzťahy v oblasti rodinných financií, tým zvýšiť predpoklad ich rozumného a efektívneho riadenia rodinných financií. Zvýši sa ich možnosť uplatnenia v osobnom, rodinnom a pracovnom živote.
621,00 €
ŠRF - príležitosť získať finančné zručnosti
Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o.
Banská Bystrica
Banskobystrický
Dom sv. Alžbety v Banskej Bystrici je krízové centrum pre matky s deťmi a samotné deti. Spolupracuje s krízovým centrom pre núdznych – Diecézne centrum,, ktoré pomáha aj mnohým rómskym spoluobčanom.

ŠRF dáva príležitosť ako sa naučiť plánovať svoje financie, ako sa naučiť šetriť, ako si hľadať prácu, ako sa vyznať v ponukách finančných produktov, správne nakupovať, pre vziať na seba finančnú zodpovednosť, zvýšiť životnú úroveň sebe a svojim rodinám.

1 850,00 €
RECEPTY ZLATEJ TEHLIČKY
Zlatá tehlička, o.z.
Trenčín
Trenčiansky
Týmto projektom by sa občianske združenie chcelo podieľať na zvýšení vzdelanostnej úrovne žiakov základných (deviataci) a stredných škôl. Cieľom projektu je priblížiť žiakom oblasť bankovníctva a poisťovníctva.

Po absolvovaní seminárov by mali účastníci porozumieť finančným pojmom, orientovať sa v službách, ktoré ponúkajú finančné inštitúcie, vedieť ich efektívne využívať, poznať základné pravidlá riadenia osobných financií.

1 200,00 €
Finančný semafor
Občianske združenie KULTÚRA
Rajecké Teplice
Žilinský
Projektom chceme zvýšiť finančnú gramotnosť tak, že naučíme cieľové skupiny porozumieť hospodáreniu so svojimi financiami a tým zminimalizovať rizika zlého rozhodnutia. Keďže každú vekovú skupinu „trápia“ iné problémy prispôsobili sme náš projekt osobitnými témami pre študentov SOŠ, seniorov a nezamestnaných. Napr. Moja prvá samostatná cesta do banky. Podarí sa mi stať sa finančne nezávislý od svojich rodičov? Koľkokrát sme si povedali nie a znova sme „naleteli“. Nedarí sa mi nájsť zamestnanie. Kde robím chyby? Rôzne finančné a iné pojmy – nič mi nehovoria – čo s tým robiť?
1 200,00 €
Ako sa (ne)zadĺžiť
Člověk v tísní, o.p.s. angl. názov: People in need
Spišské Podhradie
Prešovský
Zámerom projektu je priblížiť svet financií a hospodárenia ľuďom v rómskych komunitách, ktorých sa nevedomosť v tejto oblasti najviac dotýka. Zvyšovaním informovanosti o možnostiach využívania financií a ich správneho investovania, o tvorbe domáceho rozpočtu, o rizikách spojených s pôžičkami a spotrebnými úvermi má projekt pôsobiť jednak preventívne, ale má vytvoriť aj priestor na riešenie už existujúcich problémov v oblasti financií.
650,00 €
MÍŇAJME (eko) LOGICKY !
Odysea mysle
Komárno
Nitriansky
V rámci projektu sa chceme zamerať hlavne na členov našej zoskupenej komunity CVČ, deti so sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov, ktoré zapájame aktivít, ktorými chceme napomáhať sa integrovať medzi margalizovanú skupinu obyvateľstva, väčšinovú populáciu hravou formou, zapájaním do realizácie spoločných aktivít v priestoroch CVČ Komárno.

Okrem nácviku sa deti oboznámia so zvykmi a tradíciami, s pravidlami slušného správania, s históriou etnika, naučia sa orientovať vo svete financií, hospodáriť s nimi s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť komunity prostredníctvom aktívnej účasti na projekte ŠRF.

800,00 €
Ako dosiahnuť úspech na pohovore?
ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV“
Šarišské Bohdanovce
Prešovský
Vzdelávacími aktivitami chceme poskytnúť prevažne rómskym mladým ľuďom základné informácie o vypísaní životopisu, motivačného listu, o konaní výberových konaní, ktoré napomôžu pri hľadaní práce. Nesprávne napísaný životopis a neúspech na pohovore je jedným z možných dôvodov nezamestnanosti našej cieľovej skupiny.
646,00 €

Zoznam organizácií podporených v roku 2016.PDF

Zoznam organizácií podporených v roku 2015.PDF

Zoznam organizácií podporených v roku 2014.PDF

Zoznam organizácií podporených v roku 2013.PDF

Zoznam organizácií podporených v roku 2012.PDF

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61